Arbo

CAO Partijen hebben op branche-niveau afspraken gemaakt over een RI&E en een arbo-catalogus. 

De standaard RI&E voor de groothandel in levensmiddelen is gepubliceerd op de site www.rie.nl. Voor een directe link klikt u hier.

Arbo catalogus

Inleiding
Deze arbocatalogus beschrijft via welke maatregelen werkgevers in de Groothandel in Levensmiddelen kunnen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving voor de onderwerpen tillen, duwen en trekken, trillingen, veiligheid van magazijnstellingen en intern transport.
De maatregelen zijn afgesproken tussen de Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen, de Vereniging voor de groothandel in zoetwaren en tabak en/of tabaksproducten, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en de Unie. Deze partijen willen met deze arbocatalogus werkgevers en medewerkers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek en vragen u de maatregelen zo goed mogelijk toe te passen. De maatregelen zijn in samenwerking van arbodeskundigen uit de bedrijven in de branche tot stand gekomen.

Voor wie is de arbocatalogus?
De arbocatalogus richt zich op allen die werkzaam zijn in de Groothandel in Levensmiddelen, zowel werkgevers, medewerkers, waaronder ook meewerkende gezinsleden en flexwerkers. De arbocatalogus zal via een nieuw artikel onderdeel gaan uitmaken van de CAO.
Deze arbocatalogus wordt door de Arbeidsinspectie gebruikt als referentiekader bij de handhaving van de Arbowet- en regelgeving, en controleren of bedrijven voldoende hebben gedaan om de voorkomende arbeidsrisico’s tegen te gaan.

Toepassing
Omdat er steeds weer nieuwe ontwikkelingen in de techniek zullen zijn is de arbocatalogus vastgesteld voor de duur van 3 jaar. In het 3e jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarvan de resultaten meegenomen zullen worden in de nieuwe versie. De branche stelt zich tot doel om de arbocatalogus in de komende jaren met nieuwe thema’s uit te breiden. Een ‘spoorboekje’ hiertoe wordt door de cao-partners voorbereid.
Om de evaluatie te vergemakkelijken zal over de inhoud van de arbocatalogus tweemaal per jaar overleg plaatsvinden tussen arbodeskundigen van de verschillende bedrijven. Indien nodig of wenselijk kan de arbocatalogus tussentijds aangepast worden, bijvoorbeeld op grond van aanbevelingen van de arbodeskundigen.

Openbaarheid
Deze arbocatalogus is openbaar en kan door iedereen gebruikt worden via:
www.groothandelinlevensmiddelen.nl

Het risico aanpakken bij de bron
Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van medewerkers (volgens de stand van de wetenschap en de kennis van professionals). Bij risico’s in het werk verlangt de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit een aanpak volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’. Die bestaat kortweg uit drie stappen:
1.    Probeer eerst het arbeidsrisico aan de bron aan te pakken: hoe kan het risico voorkomen worden door de oorzaak van het probleem weg te nemen.
2.    Als het risico niet helemaal voorkomen kan worden, bekijk dan welke maatregelen bij kunnen dragen om het risico zoveel mogelijk weg te nemen of te verminderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het treffen van technische of organisatorische maatregelen , de inrichting van de werkplek of het ter beschikking stellen van hulpmiddelen
3.     Als technische en/of organisatorische hulpmiddelen niet mogelijk zijn of ontoereikend zijn, tref dan maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken zoals instructie van medewerkers over manieren waarop zij de blootstelling aan risico’s kunnen beperken en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De werkgever moet eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede technische, uitvoerende en economische redenen voor zijn. Dit is het redelijkerwijs-principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Het is ook toegestaan verschillende maatregelen uit verschillende niveaus te combineren om de risico’s te verminderen.

Basis maatregelen en aanvullende maatregelen
Alle maatregelen in deze Arbocatalogus kunnen een positieve bijdrage leveren aan het wegnemen of verminderen van de arbeidsrisico’s. De in deze Arbocatalogus genoemde maatregelen zijn verdeeld naar twee niveaus van prioriteit. Allereerst zijn er de Basismaatregelen, waarvan verwacht mag worden dat alle bedrijven die kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er Aanvullende maatregelen die niet in alle situaties haalbaar zijn, maar wel kunnen bijdragen tot een verdere optimalisatie van een gezonde en veilige werkomgeving in bedrijven.
De genoemde maatregelen zijn herkenbaar aan de volgende codering:

  • Basismaatregelen: (A)
  • Aanvullende maatregelen: (B)

De RI&E, een standaard maatregel

Arbeidsrisico’s kunnen worden voorkomen en beperkt bij de bron door het voeren van beleid en het in kaart brengen van de risico’s en het nemen van preventieve maatregelen.  De risico-inventarisatie & -evaluatie is een wettelijke verplichting.

Maatregel 1 (A) De (branche) RI&E invullen en actueel houden
Beschrijving De arbeidsrisico’s in het bedrijf zijn bekend door een actuele RI&E Vul de RI&E in en maak het bijbehorende plan van aanpak om de risico's aan te pakken. Actualiseer de RI&E en het plan van aanpak regelmatig.
Beoogdeffect Zicht houden op wat goed geregeld is en wat nog verbeterd moet worden.
Randvoorwaarden voor gebruik  
Andere voor en nadelen Zicht houden op wat goed geregeld is en wat nog verbeterd moet worden.

2.1 Afbakening

Dit hoofdstuk heeft betrekking op fysieke belasting voor de onderwerpen:
­- Tillen
­- duwen en trekken (van met name interne transportmiddelen);
­- trillingen.

Wat zegt de wet?
    Overmatige fysieke belasting in de vorm van tillen kan leiden tot verzuim en/of langdurige uitval. In de Arbo-wet wordt geëist dat de werkgever de medewerkers beschermt tegen blootstelling aan schadelijke fysieke belasting, waaronder tillen . Dit betekent dat te zwaar tillen moet worden voorkomen, of, als dit niet mogelijk is, de risico’s zoveel mogelijk moet beperken. Bijlage 1 bevat een samenvatting van de doelvoorschriften in de Arbo-wet- en -regelgeving waarop de maatregelen in deze arbocatalogus gebaseerd zijn.

Deze arbocatalogus bevat maatregelen die de Groothandel in Levensmiddelen zelf kan nemen om risico’s te voorkomen of te beperken.

Definitie

In de Groothandel in Levensmiddelen tillen grote groepen medewerkers zoals orderpickers regelmatig goederen. De goederen staan soms laag, soms hoog en kunnen niet altijd dicht bij het lichaam getild worden. Goederen moeten soms hoog worden gestapeld. Dat is belastend en kan tot gezondheidsklachten leiden.
Werkzaamheden waarbij regelmatig wordt getild, gedragen, geduwd en getrokken zijn bijvoorbeeld
•    Het laden van goederen in rolcontainers:
•    Het verplaatsen van goederen met behulp van handmatige transportmiddelen

Maatregelen
In deze arbocatalogus wordt beschreven hoe in de Groothandel in levensmiddelen het tillen & dragen en het duwen & trekken met zo min mogelijk belasting voor zover redelijkerwijs mogelijk gerealiseerd kan worden..

Maatregelen om tillen & dragen te voorkomen kunnen leiden tot duwen & trekken (en andersom). Daarom worden in deze arbocatalogus maatregelen aangedragen voor het voorkomen en beperken van beide risico’s.

De maatregelen zijn weergegeven in vier categorieën:
1.    de organisatie van het werk
2.    de inrichting van de werkplek
3.    de hulpmiddelen
4.    de voorlichting

In de branche is een grote diversiteit in werksoort en werkplekken. Maak steeds de afweging welke specifieke maatregelen in het bedrijf van toepassing zijn, waarbij de volgende basisstappen worden gevolgd:

De organisatie van het werk

Maatregel 2 (B) Maak indien mogelijk afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op pallets en rolcontainers  en tilgewichten.
Beschrijving Afspraken maken met leveranciers over:
  • De maximale stapelhoogte op pallets en in rolcontainers zodat er niet hoog getild hoeft te worden. Aanpakken boven de 180 cm dient vermeden te worden. Streven naar een maximale stapelhoogte van 180 cm.
  •  Beperking van het gewicht per eenheid. Het geniet altijd de voorkeur om het gewicht onder de 5 kg te houden als het nodig is om repeterend zonder hulpmiddelen boven de 180 cm te tillen.
  • Goede hanteerbaarheid van de verpakkingen
Beoogdeffect Verminderen van tillen vanaf een hoge positie, beperking te tillen gewicht en betere hanteerbaarheid verpakkingen,.
Randvoorwaarden voor gebruik  
Andere voor en nadelen  

 

Maatregel 3 (B) Het bestellen van kleinere verpakkingseenheden bij leveranciers
Beschrijving

Bij kleinere verpakkingseenheden is de lichamelijke belasting bij tillen & dragen lager dan bij grotere eenheden.

Beoogdeffect Verminderen van tillen en dragen van te zware eenheden.
Randvoorwaarden voor gebruik Het bestellen van kleinere verpakkingseenheden is lang niet altijd mogelijk. Veel producten worden geleverd met een vaste colli-inhoud.
Andere voor en nadelen  

Aan de arbo catalogus wordt nog gewerkt. Zie voor de gehele catalgus de site