WIA verzekeringen

Werkgevers die onder de werkingssfeer van de GIL-CAO vallen kunnen zichzelf en hun medewerkers veel geld besparen door deel te nemen aan de vernieuwde GIL-mantelovereenkomst voor WIA Werknemersverzekeringen.

CAO
In de CAO is geregeld dat deze werkgevers voor hun werknemers een verzekering moet sluiten die hen het recht geeft op een aanvullende uitkering als zij in de WIA terechtkomen. Met deze aanvullende uitkering worden de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werknemers zoveel mogelijk beperkt. De werkgever moet deze verzekeringen regelen. De premie mag hij door de werknemers laten betalen.  

Mantelovereenkomst met Nationale-Nederlanden
Voor de verplichte WIA-verzekeringen is er een nieuwe mantelovereenkomst gesloten met Nationale-Nederlanden. Voor de periode 2018-2020 biedt Nationale-Nederlanden scherpe premies aan, die drie jaar lang zijn gegarandeerd. Iedere werkgever die onder de werkingssfeer van de GIL-CAO valt kan van deze aanbieding gebruik maken. Het arrangement bestaat uit de volgende verzekeringen:

1.   Verplicht op grond van de CAO/Pensioenwet 

De WGA Hiaatverzekering Uitgebreid
Deze verzekering vult het loon (tot het maximum WIA-loon) van een verzekerde werknemer met een WGA-uitkering aan tot 70%, of 75% als de benutting van de verdiencapaciteit hoger is dan 50%. Het WIA-loon is gelijk aan het SV-loon.

De WIA Loondervingsverzekering 
In de CAO wordt deze verzekering de Compensatieverzekering genoemd. Deze verzekering zorgt voor een periodieke uitkering, gedurende een periode van maximaal vijf jaar, als een verzekerde werknemer na twee jaar ziekte niet in de WIA terechtkomt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) maar wel  voor tenminste 15% arbeidsongeschikt is.  De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon, gemaximeerd op het WIA-loon, rekening houdend met de mate van arbeidsongeschiktheid. 

De IVA Aanvullingsverzekering 
Deze verzekering voorziet in aanvulling op de IVA-uitkering gedurende maximaal vijf jaren.  De IVA-uitkering wordt in het eerste jaar aangevuld tot 90% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op de WIA-loongrens. In het tweede tot en met het vijfde jaar wordt de IVA-uitkering aangevuld tot 80% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op de WIA-loongrens.

2.   Overige inkomensverzekeringen

De WIA Excedentverzekering
Deze verzekering zorgt in geval van een WIA-uitkering voor een uitkering voor het gedeelte van het salaris dat boven het maximum WIA-loon valt. De hoogte van de uitkering bedraagt, afhankelijk van de gekozen dekking, (70% of 80%) van het loondeel boven het maximum WIA-loon rekening houdend met de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Premiepercentages op basis van eindleeftijd AOW tot maximaal 68 jaar:

 • WGA Hiaatverzekering Uitgebreid       0,31%
 • WIA Loondervingsverzekering             0,12%
 • IVA-aanvullingsverzekering                  0,03%
 • WIA-excedentverzekering                    korting van 7,5% op reguliere tarief

Premiepercentages op basis van eindleeftijd AOW tot maximaal 70 jaar:

 • WGA Hiaatverzekering Uitgebreid       0,33%
 • WIA Loondervingsverzekering             0,13%
 • IVA-aanvullingsverzekering                  0,03%
 • WIA-excedentverzekering                    korting van 7,5% op reguliere tarief

Let wel, deze premiepercentages zijn voor de werkgevers die de GIL-CAO volgen maar niet lid zijn van de FGL (bijvoorbeeld AVV-bedrijven uit het verleden). De FGL-leden betalen een ander tarief.

Voordelen van het arrangement
Voor dit arrangement zijn een zeer scherpe premiestelling en prima voorwaarden gerealiseerd. Daarnaast bevat het arrangement de volgende extra’s:

 • Zekerheid dat uw verzekeringen aansluiten bij uw CAO-verplichtingen.
 • Eindleeftijd voor de verzekeringen is gekoppeld aan de AOW leeftijd tot maximaal 68 of 70 jaar
 • Geen deelnemersadministratie (de premie gaat over de totale loonsom die u 1 maal per jaar hoeft op te geven)
 • Premiegrondslag: Loon voor de sociale verzekeringen (afgetopt op het maximum premieloon)
 • Uitkering wordt jaarlijks middels WIA-index geïndexeerd

Uw verzekeringsadviseur
Voor uw optimale begeleiding is gekozen voor samenwerking met verzekeringsadviseurs. U kunt uw eigen verzekeringsadviseur inschakelen. Heeft u geen adviseur of wilt u zich voor dit specifieke arrangement door een andere partij laten adviseren, dan kunt u contact opnemen met Montae & Partners te Gouda.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen over dit verzekeringsarrangement dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Montae & Partners: 088 – 350 60 05. Uw contactpersoon is Astrid Diepenhorst. U kunt ook een email sturen naar astrid.diepenhorst@montaepartners.nl  

Om gebruik te maken van het aanbod van Nationale-Nederlanden vult u het aanvraagformulier in en mailt u dat naar uw verzekeringsadviseur.